Vlastní průběh obhajob a SZZ

  1. Student je vyzván tajemníkem ke vstupu do místnosti, kde je poté jím představen komisi.
  2. Předseda (či jeho zástupce) vyzve studenta k obhajobě práce (cca. 10 minut).
  3. Po obhajobě vznáší své připomínky recenzent práce (není-li přítomen, jsou přečteny vybraným členem komise), na něž student musí reagovat. Tyto připomínky má právo znát student před obhajobami.
  4. Po recenzentovi připomínkují práci případně všichni ostatní přítomní.
  5. Není-li již dalších připomínek, vyzve předseda komise (či jeho zástupce) pověřené členy komise k postupnému zadání otázek ze zkušebního předmětu. Zadání a následné zodpovězení otázky probíhá po předmětech, ne společně za všechny předměty. Upřesňující otázky mohou vznášet i ostatní členové komise.
  6. Po zodpovězení je student vyzván (a případní „návštěvníci“) k odchodu z místnosti z důvodu rozhodování komise o hodnocení studenta. Student vyčká v blízkosti místnosti.
  7. Student je opět tajemníkem vyzván ke vstupu, kde je mu předsedou (či jeho zástupcem) sdělen výsledek obhajob a státních závěrečných zkoušek (uspěl / neuspěl). Po „ortelu“ smaže student případně po sobě tabuli a odchází. V případě úspěchu u státnice a obhajoby dostává od tajemníka „ Potvrzení o vyrovnání závazků “ (buďto ihned po úspěšném absolvování, nebo až ke konci obhajob ... záleží na tajemníkovi). Je doporučeno si potvrzení vyřídit co nejdříve. Potvrzení zrušeno od LS 2015/16.
  8. Po absolvování obhajob všemi studenty je jim všem společně sdělen detailní výsledek (známky).
  9. Poté následuje proslov předsedy komise (či jeho zástupce). Následuje obvykle poděkování zástupce studentů s případným následným přípitkem studentů s komisí.

Poznámky:

Technické zajištění průběhu obhajob


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 23.07.2018, 04:00:48