APOS - Automatizace programování obráběcích strojů - 2342032

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

BP - Bakalářská práce - 2343991

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

BP - Bakalářská práce - 2343993

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

DP - Diplomová práce - 2343998

 1. Určují vedoucí závěrečné práce, je vyžadováno odevzdání závěrečné práce.

II - Inovační inženýrství - 2346009

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

KCCS - Komplexní CAD/CAM systémy - 2346017

Samostatně vypracovaná semestrální práce s kontrolou vyučujícím.

KVS - Kvalita ve strojírenství - 2346016

Splnění zápočtového testu.

MT2 - Materiály a technologie 2 - průmyslový design - 1

100% účast na cvičeních.

MVPS - Modelování výrobních procesů a systémů - 2341017

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

NTO - Nekonvenční technologie obrábění - 2341082

 1. Absolvování cvičení na fakultě a exkurze dle informací na přednáškách/cvičení.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce dle zadání (rozsah cca. 5 stránek).

Zápočet nutno získat do konce zkouškového období (konec června/začátek července - přesněji dle harmonogramu ak. roku).

OP - Oborový projekt - 2342091

 1. Odevzdání závěrečné práce.

ON - Obráběcí nástroje - 2341002

 1. 100 % účast na cvičeních.
 2. Aktivní účast na cvičeních.
 3. Odevzdání samostatné práce dle zadání cvičícího.

OP - Odborná praxe - 2346060

Odevzdání zprávy potvrzené podnikem.

OOP - Optimalizace obráběcího procesu - 2341025

100 % účast na cvičeních.

PMTO - Pokročilá měření v technologii obrábění - 2346008

100% účast na semináři, odevzdání kompletních úloh z měření

PCS - Praktikum obrábění na CNC strojích - 2346018

Samostatně vypracovávané samostatné práce, docházka na cvičení

POCS - Programování obrábění na CNC strojích - 2341066

samostatně vypracovávané práce na dílčí úkoly

PRO3 - Projekt III. - 2342114

Zpracování a obhajoba projektu.

PVP - Projektování výrobních procesů - 2341515

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

PVS - Projektování výrobních systémů - 2341004

 1. Samostatný a ve cvičeních průběžně testovaný postup řešení individuálního zadání projektu.
 2. Zpracování semestrální práce „Technologický projekt“ s předepsanými náležitostmi.

PMTR - Průmyslová metrologie - 2341702

Aktivní účast na cvičení.

QUA - Quality - 2341080

 1. aktivní účast na cvičeních
 2. individuální vypracování úloh

ŘJ - Řízení jakosti - 2342005

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání řádně vypracovaných referátů.
 3. Splnění zápočtového testu.

STE2 - Seminář z Technologie II. - 2346007

 1. Pravidelná účast na cvičeních.
 2. Plnění úkolů uložených na cvičeních.

MTR - Strojírenská metrologie - 2341001

 1. Účast na cvičeních.
 2. Samostatné zpracování písemných protokolů o měření.

TNJM - Technická normalizace, jakost, metrologie - 2342119

Zpracování semestrální práce.

TE2 - Technologie II. - 2341014

Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.

TE2 - Technologie II. - 2341014

 1. Aktivní a pravidelná účast na cvičeních.
  • Vyhovující hodnocení z přezkoušení přípravy na cvičení a kontrolních testů.
 2. Včasné odevzdání samostatně vypracovaných zpráv (referátů) z jednotlivých měření a jejich odpovídající úroveň jak obsahová tak i grafická.
 3. Samostatně vypracovaný výrobní postup pro zadanou součástku předložený v předepsaném termínu a zpracovaný v požadované kvalitě, a to s využitím výpočetní techniky.
 4. Získání potřebného počtu bodů (15 z max. 24) a z každé skupiny (úlohy, prezentace, postup) min. 2 body.

Termín pro jejich splnění určují jednotliví cvičící. Není-li určeno jinak, platí konec výukové části příslušného semestru.

TMO - Teorie a metodika obrábění - 2341012

 1. Absolvování všech cvičení (ve zdůvodněných případech omluvu řeší vedoucí asistent).
 2. Vypracování a obhájení předepsaného počtu referátů.

ZT2 - Základy technologie II. - 2343038

 1. 100 % docházka na cvičení (uznává se jedna řádně omluvená absence, ostatní nutno nahradit po dohodě s vyučujícím).
 2. Splnění podmínek závěrečného testu (získání 14 bodů z 20 dosažitelných). V případě neúspěchu jsou možné dva opravné pokusy v termínech, které budou vypsány pro příslušné následující zkouškové období.
 3. Odevzdání samostatně vypracovaných referátů dle programu cvičení.
 4. Zápočet nutno získat do posledního dne příslušného následného zkouškového období.

Zápočet nutno získat do konce příslušného řádného zkouškového období.


Datum vytvoření: 21.06.2018, 12:24:58