FS CVUT FS CVUT FS CVUT

 Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie > Předměty > Souhrnné informace > Anotace

Čeština English
Hlavní stránka
Ústav
Základní informace
Pedagogové
Zaměstnanci
Doktorandi
Lidé
Seznam
Pedagogové
Detail osoby
Oddělení
Teorie obrábění
Technologie obrábění
Projektování výrobních procesů a systémů
Řízení jakosti a metrologie
Předměty
Výpis předmětů
Hledání
Souhrnné informace
Informace o předmětu
Informace pro studenty
Učební plány
Diplomanti
Témata diplomových prací
DP, obhajoby a SZZ
Témata doktorských prací
Seznam místností
Věda a výzkum
Publikace
Projekty
Odkazy ČVUT
Ústav strojírenské technologie
Seznam ústavů
Fakulta strojní
ČVUT
Knihovny
CTIV
CTN

AAT - Aditivní a alternativní technologie - 2331503 Detailní informace o předmětu

Předmět má za úkol seznámit posluchače s možnostmi aditivních technologií v oblastech rychlého prototypování výrobků i standartních průmyslových výrobních procesů.

AMP - Automatizace montážních procesů - 2341102 Detailní informace o předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou plánování a navrhování automatizovaných manipulačních a montážních systémů. Pozornost je věnována jednotlivým konceptům řešení procesů montáže z hlediska jejich flexibility pro Průmysl 4.0.

APOS - Automatizace programování obráběcích strojů - 2342032 Detailní informace o předmětu

Využití výpočetní techniky pro přípravu NC programů pro soustružnické a frézovací stroje. Využití meřicích sond na CNC obráběcích strojích.

BP - Bakalářská práce - 2343991 Detailní informace o předmětu

Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

BP - Bakalářská práce - 2343993 Detailní informace o předmětu

Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

DP - Diplomová práce - 2343998 Detailní informace o předmětu

Zdroje informací v oboru. Databáze a firemní literatura. Normalizace. Rešeršní činnost. Novinky z oboru strojírenské technologie. Zásady výzkumné práce a práce v laboratořích. Zásady bezpečnosti práce při práci na technologických zařízeních. Práce na specializovaném úkolu se vztahem k zaměření závěrečné práce.

II - Inovační inženýrství - 2346009 Detailní informace o předmětu

Předmět se zabývá teorií inovací a jejich fungováním a řízením v podniku. Shrnuje metody podpory tvůrčí práce při technických inovacích, včetně ochrany průmyslového vlastnictví.

KCCS - Komplexní CAD/CAM systémy - 2346017 Detailní informace o předmětu

Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti o komplexním nasazení CAD/CAM software při řešení úloh technologického projektování. Studenti budou mít možnost pracovat se špičkovým SW pro správu životního cyklu výrobku (PLM) a vytvořit v něm rozsáhlý semestrální projekt, který kombinuje návrh (design), technologii i samotnou výrobu na CNC stroji.

KVS - Kvalita ve strojírenství - 2346016 Detailní informace o předmětu

Předmět je určen pro studenty Fakulty strojní a seznámí je se základními principy a nástroji managementu kvality s ohledem na strojírenství. Studenti budou teoreticky připravení na setkání se systémem kvality ve strojírenském podniku.

MT2 - Materiály a technologie 2 - průmyslový design - 1 Detailní informace o předmětu

Technologie zpracování kovových materiálů. Výhody a oblasti použití odlitků, výkovků, výlisků a svařenců. Technologické vlastnosti kovových materiálů – slévatelnost, tvařitelnost, svařitelnost, obrobitelnost. Základní postupy výroby odlitků. Způsoby výroby slévárenských forem. Speciální postupy výroby odlitků. Základní a speciální postupy objemového a plošného tváření. Základní a speciální postupy svařování a tepelného dělení. Zásady konstrukce odlitků výkovků, výlisků a svařenců. Základy technologického procesu obrábění materiálu, rozdělení technologických metod obrábění, vazba na základní principy úběru materiálu. Základní technologie třískového obrábění (soustružení, frézování, vrtání a dokončovací metody). Možnosti, dosahované kvalitativní parametry, příklady typických aplikací. Základní specifické metody netřískového obrábění. Rozdělení dle fyzikálních principů. Současný stav aplikací, technologické možnosti a dosahované kvalitativní parametry. Specifické metody dělení materiálu – paprskové metody. Dělení materiálu laserem, plazmou a vysokotlakým vodním paprskem. Metody torby modelů – technologie Rapid prototypingu.. Charakteristické parametry kvality povrchu, integrita povrchu, metody hodnocení základních parametrů. Současný stav aplikací NC a CNC řízení v oblasti obrábění tvarových ploch v 2D a 3D. Možnosti a příklady aplikací z CAD/CAM systémů.

MVPS - Modelování výrobních procesů a systémů - 2341017 Detailní informace o předmětu

Teorie a metodika navrhování modelů pro strojírenské výrobní procesy a systémy.

NTO - Nekonvenční technologie obrábění - 2341082 Detailní informace o předmětu

Metody obrábění, které využívají pro úběr materiálu netradičních fyzikálních, fyzikálně - chemických principů. Teoretická podstata, produktivita, dosahované kvalitativní parametry, integrita povrchu a technologické možnosti. Aplikace především elektroerozivním obráběním, elektrochemickým obráběním, paprskové technologie - obrábění laserem, svazkem elektronů, plazmy a vysokotlakým vodním paprskem. Speciální abrazivní metody obrábění - využití ultrazvuku. Ekologické aspekty těchto metod.

OP - Oborový projekt - 2342091 Detailní informace o předmětu

Práce na specializovaném úkolu.

ON - Obráběcí nástroje - 2341002 Detailní informace o předmětu

Charakteristika obráběcích nástrojů. Nástrojové materiály včetně tepelného zpracování a povrchových úprav, oblasti aplikace. Geometrie nástrojů, její volba, vytvoření a měření. Konstrukční prvky nástrojů. Konstrukční řešení nástrojů včetně dimenzování. Technologie výroby nástrojů. Popis a užití základních nástrojových skupin (nože, frézy, osové nástroje, závitovací, protahovací nástroje, nástroje na ozubení). Nástroje pro zvláštní technologie (těžkoobrobitelné materiály, obrábění dřeva, plastů). Ostření a údržba nástrojů, hospodaření s nástroji.

OP - Odborná praxe - 2346060 Detailní informace o předmětu

Studijní pobyt u průmyslového partnera v oboru strojírenské technologie. Možnost práce na menší technologické úloze. Zakončení zprávou (cca. 2 normostrany) ověřenou podnikem.

OOP - Optimalizace obráběcího procesu - 2341025 Detailní informace o předmětu

Ekonomika obrábění, výrobní náklady. Význam optimalizace obráběcího procesu, použití počítačů. Trendy vývoje obráběcích nástrojů. Optimalizace obráběcích nástrojů. Varianty optimalizace řezných podmínek a trvanlivostí nástrojů, optimalizace při práci jedním nástrojem, složitější případy optimalizací. Kritéria optimálnosti, omezující podmínky a jejich matematická formulace. Oblasti přípustných řešení. Optimální trvanlivost nástroje. Postupný způsob optimalizace. Komplexní způsoby optimalizací. SW pro optimalizaci. Stochastika obráběcího procesu a optimalizace. Podklady pro optimalizaci. Optimalizace s monitorováním obráběcího procesu. Adaptivní optimalizace.

PMTO - Pokročilá měření v technologii obrábění - 2346008 Detailní informace o předmětu

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s nejmodernějšími metodami měření a analýzy řezného procesu, které se v souvislosti s technologií obrábění používají. Bude probírána látka v těchto bodech: princip a účel měření; funkce, sestava a obsluha moderních měřících zařízení; zpracování a interpretace měřených signálů včetně diskuse důsledků pro praxi a možnosti změny pracovních podmínek.
Výuka bude probíhat jak formou teoretického seznámení s problematikou, tak i praktických měření v rámci úloh. Konkrétně se bude realizovat: snímání detailů řezných nástrojů a obrobků (mikroskop, CCD cam), měření integrity povrchu (kontaktní, bezkontaktní drsnost povrchu, mikrotvrdost, tvrdost, zbytková napětí, přesnost), vyvažování a seřizování nástrojů, měření sil při obrábění, měření teplot při obrábění, simulace řezného procesu a predikce a měření samobuzeného kmitání soustavy S-N-O.

PCS - Praktikum obrábění na CNC strojích - 2346018 Detailní informace o předmětu

Studenti budou pracovat ve vybraných SW z nabídky našeho ústavu a budou postupně seznámeni se všemi potřebnými technikami. Dále pak budou v rámci samostatného projektu vytvářet NC kódy určené pro obrobení součásti na dostupných obráběcích strojích. Projekt pak bude zakončen reálnou výrobou na CNC stroji.

POCS - Programování obrábění na CNC strojích - 2341066 Detailní informace o předmětu

Zpracování modelů pro odlévání, resp. modelů dutin zápůstek do formy NC programů pro CNC řízenou frézku. Využití CAM systémů. Optimalizace drah nástrojů s ohledem na čas cyklu a dosaženou kvalitu obrobené plochy.

PRO3 - Projekt III. - 2342114 Detailní informace o předmětu

Předmět je zaměřen na řešení komplexních úloh z oblasti obrábění, projektování a metrologie.

PVP - Projektování výrobních procesů - 2341515 Detailní informace o předmětu

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Projektování výrobních procesů. Etapy technologického projektování výroby. P - Q diagramy. Technologičnost konstrukce. Koncentrace operací. Volba polotovaru. Řezné a nastřihové plány. Využití materiálu. Náklady. Přídavky. Základny. Řetězce mír - přepočet. Faktory přesnosti výroby. Volba výrobního zařízení a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Metody hodnocení variant technologických postupů. Využití RA. Rozbory součástkové základny. Třídění a třídníky. Využití PC. TPV pomocí PC. Systém ASEPO. Typová a skupinová technologie.Podmínky volby NC strojů. Optimální výrobnost. Opimální technologie výroby významných součástkových souborů.

PVS - Projektování výrobních systémů - 2341004 Detailní informace o předmětu

Teorie a metodika projektování technologických, časových a prostorových struktur výrobních systémů.

PMTR - Průmyslová metrologie - 2341702 Detailní informace o předmětu

Teoretický úvod do měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Studenti se seznámí s konstrukcí a senzory CMM. Získají důležité poznatky z oblasti počítačové tomografie a reverzního inženýrství. Představíme jim aplikace CMM v průmyslu. S tím souvisí i metoda MSA, včetně stanovování nejistoty měření.

QUA - Quality - 2341080 Detailní informace o předmětu

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se základními pojmy a dokumenty v oblasti managementu kvality. Dále s úlohou metrologie v systémech managementu kvality a základními statistickými metodami využívanými pro zajištění kvality.

ŘJ - Řízení jakosti - 2342005 Detailní informace o předmětu

Základní pojmy z řízení jakosti, kde se jakost vytváří a kdo je za ni odpovědný. Základní statistické pojmy a rozdělení. Statistické metody: statistická regulace, statistická přejímka. Nástroje a metody k zajišťování jakosti v průběhu životního cyklu výrobku. Normy řady ISO 9 000 a 14 000, certifikace systémů ŘJ.

STE2 - Seminář z Technologie II. - 2346007 Detailní informace o předmětu

Seminář je určen na procvičení a upevnění náplně předmětu technologie II. V rámci tohoto předmětu bude možné procvičovat příklady na výpočet technologických podmínek, obrobitelnosti, řezivosti, stanovení Taylorova vztahu. V rámci semináře bude probíráno typové řešení výrobních postupů.

SVP - Simulace výrobních procesů - 2341065 Detailní informace o předmětu

Automatizace a robotizace základních technologických procesů - slévárenských, svařovacích, tvářecích, obráběcích, povrchových úprav a měřicích. Zařízení a vybavení pracovišť potřebné k automatizaci. Navrhování a programování robotických pracovišť a automatizovaných výrobních linek. Možnosti využití počítačové podpory, monitorování a řízení výrobních procesů.

STO - Speciální technologie obrábění - 2341068 Detailní informace o předmětu

Vývoj řezných materiálů, vývoj řezných rychlostí a důsledky na vlastnosti obrobeného povrchu. Tvrdé a přesné obrábění, ekonomika a ekologie strojírenství. Ovlivnění povrchové vrstvy volbou metody obrábění a parametry procesu. Nové metody abrazivního obrábění, broušení keramiky, broušení těžkoobrobitelných materiálů. Expertní, adaptivní a inteligentní systémy řízení abrazivních procesů. Fyzikální metody obrábění, metody výroby závitů a ozubených kol, dokončovací metody. Technologie v letecké výrobě, automobilovém průmyslu, energetice a dalších oblastech.

MTR - Strojírenská metrologie - 2341001 Detailní informace o předmětu

Metrologie, začlenění do managementu jakosti, legislativa, systém metrologického zabezpečení. Metrologie geometrických veličin. Nejistota měření. Primární a sekundární etalonáž. Měření v 1, 2 a 3 souřadnicích. Laserinterferometry a jejich aplikace. Geometrické vlastnosti povrchu. Úchylky tvaru a polohy. Textura povrchu - drsnost, vlnitost. Automatizace měření.

TNJM - Technická normalizace, jakost, metrologie - 2342119 Detailní informace o předmětu

Předmět má za úkol přiblížit studentům provázanost technické normalizace, kvality a metrologie a seznámit je se základními tématy z těchto oborů.

TE2 - Technologie II. - 2341014 Detailní informace o předmětu

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

TE2 - Technologie II. - 2341014 Detailní informace o předmětu

Základy teorie obrábění, vznik třísky a průvodní jevy, produktivita a ekonomické hodnocení procesu, stroje a nástroje, mechanizace a automatizace obrábění, programování výroby, základní technologické metody, dokončovací operace, nekonvenční metody obrábění, dílenská kontrola výrobků, technologičnost konstrukce, základy montáží, výrobní a montážní postupy.

TOC - Technologie obrábění s CAM - 2341063 Detailní informace o předmětu

CAM systémy pro generování NC programů pro frézování a soustružení. Vazba CAM systémů a nových CNC technologií.

TMO - Teorie a metodika obrábění - 2341012 Detailní informace o předmětu

Mechanika tvoření třísky, primární a sekundární deformace při tvoření třísky, tvoření nárůstku, integrita povrchu, zbytková napětí a zpevnění povrchu, vliv geometrie břitu na tyto jevy, síly, chvění a teploty při obrábění, příčiny a formy opotřebení břitu, trvanlivost nástroje, obrobitelnost, řezivost a řezné prostředí.

ZSM - Základy souřadnicového měření - 2346015 Detailní informace o předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuální problematikou souřadnicového měření v průmyslové výrobě a naučit je základům měření na souřadnicových měřicích strojích (CMM). Posluchači jsou seznámeni s konstrukcí CMM, moderními technologiemi snímacích systémů (dotykovými i bezdotykovými) a principy měření ve 3D. Prakticky si pak vyzkouší tvorbu plánu měření pro zadanou součást v software Calypso, včetně simulace měření a přípravy protokolů o měření.

ZT2 - Základy technologie II. - 2343038 Detailní informace o předmětu

Základní pojmy třískového obrábění, terminologie, principy základních metod obrábění. Teoretické a praktické seznámení s výrobní technikou a technologickými možnostmi v rozsahu soustružení, frézování, vrtání (vyhrubování, vystružování, zahlubování), vyvrtávání a broušení a to v základní pojetí bez automatizace a speciálních aplikací.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 25.04.2019, 22:33:24