II - Inovační inženýrství - 2341031

 

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 2341031 navazující magisterské
prezenční
(pro všechny programy)  2+1 z,zk P 4 4  
2 2341031 navazující magisterské
kombinované
(pro všechny programy)  10/4 z,zk P 4 4  
vedoucí Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
přednášející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
cvičící Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
zkoušející Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.

Anotace

Předmět se zabývá teorií inovací a jejich fungováním a řízením v podniku. Shrnuje metody podpory tvůrčí práce při technických inovacích, včetně ochrany průmyslového vlastnictví.

Cíle studia

Cílem předmětu je poskytnout autorům technických řešení přehled o metodách a postupech pro podporu tvůrčí práce a podnikání, založeného na technických inovacích.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Pravidelná práce na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Základní pojmy (inovace, technická inovace, komercionalizace technologií, transfer technologií, inovační inženýrství).
 2. Teorie inovace - životní cyklus výrobků.
 3. Výrobní systém a jeho inovace, inovační řády. Inkrementální a radikální inovace.
 4. Inovační proces - etapy, činnosti a jejich charakteristiky.
 5. Inovační cyklus - japonský model a jeho hlavní etapy. Význam modelování cyklu.
 6. Řízení technických inovací v podniku - hlavní kategorie činitelů a zásady jejich řízení.
 7. Tvůrčí práce - etapy řešení problémů, metodické principy, myšlenkové procesy, tvůrčí prostor.
 8. Metody podpory tvůrčí práce - zvyšování tvůrčích schopností řešitele - přehled, podstata a cíle metod.
 9. Facilitační metody podpory tvůrčí práce - charakteristiky, význam a využití.
 10. Podpora tvůrčí práce - zvyšování způsobilosti pracovního týmu.
 11. Morfologická metoda - podstata, cíle, postup.
 12. Metodika vynalézaní TRIZ - podstata, cíle, postupy.
 13. Metody zlepšení podmínek tvůrčí práce - diskusní metody, metody s odloženým hodnocením.
 14. Hodnotová analýza - cíle, postupy, využití.
 15. Benchmarking - cíle, postupy, využití.
 16. Metoda QFD - cíle, postupy, využití.
 17. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví.
 18. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory - charakteristiky, význam, využití.
 19. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví - ochranné známky, označení původu - charakteristiky, význam, využití.
 20. Postupy při zakládání právní ochrany průmyslového vlastnictví.
 21. Ochrana práv průmyslového vlastnictví v zahraničí.
 22. Systémy patentových informací - patentové třídění, zveřejňování informací, informační databáze.
 23. Instituce a organizace ochrany průmyslového vlastnictví a jejich činnost.
 24. Malé a střední podniky jako základ inovačního podnikání.
 25. Podpora inovačního podnikání - organizace, formy, programy.
 26. Inovační podnik - vývojové etapy jeho vzniku, problémy a jejich řešení.
 27. Technicko-organizační formy podpory vzniku inovačních firem - vědeckotechnické parky, ap.
 28. Inovační podnikání a jeho hlavní teoretické principy.
 29. Podnikatelský plán jako základ realizace inovačního záměru - obsah a forma.
 30. Financování podnikatelského záměru - zdroje, jejich výhody a nevýhody, využití.

Osnova přednášek

 1. Teorie inovace – základní pojmy, životní cyklus výrobků, technické inovace.
 2. Výrobní systém a jeho inovace, inovační řády. Inovační cyklus, modelování inovačního cyklu.
 3. Řízení technických inovací v podniku – hlavní faktory.
 4. Tvůrčí práce – etapy řešení problémů, metodické principy, myšlenkové procesy.
 5. Metody podpory tvůrčí práce – přehled, podstata a cíle metod.
 6. Morfologická metoda, metodika TRIZ, metody diskuse a odloženého hodnocení (brainstorming).
 7. Hlavní znalostní nástroje inovačního inženýrství – metody a jejich využití (hodnotová analýza, benchmarking, metoda QFD).
 8. Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví. Instituce a organizace ochrany průmyslového vlastnictví.
 9. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví – patenty, užitné vzory, průmyslové vzory – charakteristiky, význam, využití.
 10. Základní legislativní formy ochrany práv průmyslového vlastnictví – ochranné známky, označení původu – charakteristiky, význam, využití.
 11. Postupy při zakládání právní ochrany průmyslového vlastnictví. Ochrana práv průmyslového vlastnictví v zahraničí.
 12. Malé a střední podniky jako základ inovačního podnikání. Inovační podnik. Inovační podnikání a jeho hlavní principy.
 13. Podpora inovačního podnikání, technicko-organizační formy podpory. Podnikatelský plán. Financování podnikatelského záměru.

Osnova cvičení

Analýza vybrané technické inovace (individuální semestrální projekt).

Literatura


Datum vytvoření: 21.05.2018, 01:07:58