PVP - Projektování výrobních procesů - 2341515, 2342045, E341515

 

Jazyk

Kód předmětu

Studium

Studijní program

Rozsah

Zakončení

Typ

Kreditů

Semestr

Obory

Akademický rok: 2017/18
1 Čeština 2341515 bakalářské
prezenční
Výroba a ekonomika ve strojírenství  2+2 z,zk P 4 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
2 Čeština 2341515 bakalářské
kombinované
Výroba a ekonomika ve strojírenství  10/4 z,zk P 4 5 Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
3 Čeština 2342045 navazující magisterské
prezenční
Strojní inženýrství  2+1 kz PV 4 2 Řízení a ekonomika podniku
4 Čeština 2342045 navazující magisterské
kombinované
Strojní inženýrství  10/4 kz PV 4 2 Řízení a ekonomika podniku
5 Angličtina E341515 bakalářské
individuální
ERASMUS  2+2 z,zk V 4 5 ERASMUS
vedoucí Ing. Jiří Kyncl
přednášející Ing. Jiří Kyncl
cvičící Ing. Tomáš Kellner; Ing. Jiří Kyncl
zkoušející Ing. Jiří Kyncl

Anotace

Předmět, obsah, rozdělení a úkoly Projektování výrobních procesů. Etapy technologického projektování výroby. P - Q diagramy. Technologičnost konstrukce. Koncentrace operací. Volba polotovaru. Řezné a nastřihové plány. Využití materiálu. Náklady. Přídavky. Základny. Řetězce mír - přepočet. Faktory přesnosti výroby. Volba výrobního zařízení a nářadí z technického a ekonomického hlediska. Metody hodnocení variant technologických postupů. Využití RA. Rozbory součástkové základny. Třídění a třídníky. Využití PC. TPV pomocí PC. Systém ASEPO. Typová a skupinová technologie.Podmínky volby NC strojů. Optimální výrobnost. Opimální technologie výroby významných součástkových souborů.

Cíle studia

Seznámit posluchače s moderní teorií a metodikou projektování výrobních procesů obrábění a montáže s přihlédnutím k volbě a ekonomickému způsobu výroby polotovaru.

Podmínky pro získání zápočtu

 1. Účast na cvičeních.
 2. Odevzdání samostatně vypracované semestrální práce.

Okruhy otázek ke zkoušce

 1. Členění výrobního procesu pro potřeby technologického projektování. Schématický model přípravy výroby.
 2. Základní etapy technologického projektování a jejich obsah.
 3. Výchozí podklady pro návrh výrobního postupu. Základní ukazatele rozvoje technologie.
 4. Význam P-Q diagramů pro rozborovou činnost při technologickém projektování.
 5. Podstata rozboru  technologičnosti konstrukce. Jaké ukazatele technologičnosti konstrukce znáte.
 6. Polotovary z tyčového materiálu. Norma spotřeby materiálu Nm a stupeň využití materiálu km. Řezné plány .(Metody dělení materiálu a výpočet).
 7. Základy projektování výroby a použití výkovků (Nm, Kp, F).
 8. Základy projektování výroby a použití odlitků.
 9. Polotovary z plechu, nástřihové plány. Norma spotřeby materiálu u výstřižků.
 10. Svařence. Základy tvorby technologického postupu pro svařování.
 11. Čím je dán počet a sled operací ve technologickém  postupu pro obrábění a montáž. Stupeň koncentrace operací a jeho vliv na efektivnost technologie a ekonomiku práce člověka.
 12. Výpočet přídavků na obrábění. mezioperační přídavky a jejich vliv na technologii výroby.
 13. Prázdná otázka
 14. Zásady pro volbu technologické základny. Kdy je nutná změna základny. Přepočet odchylek pro obrábění. Pravidla.
 15. Volba obráběcích strojů z technologického hlediska, jejich označení ve výrobním postupu (třídník strojů-pracovišť-výrobního zařízení). Hledisko seřízení.
 16. Přesnost výroby. Volba výrobní metody z hlediska přesnosti a drsnosti. Náhodné a systematické chyby. Metody určování chyb.
 17. Přesnost výroby. Čím je dán stupeň nepřesnosti při obrábění. Rozbor jednotlivých faktorů. Pravděpodobnost dodržení tolerance.
 18. Výroba polotovarů protlačováním. Základní pojmy.
 19. Volba nářadí. Označování. Rentabilita speciálního nářadí.
 20. Typové schéma spotřeby času jednotkového a dávkového. Výpočet spotřeby  času tAS  (strojního ) pro soustružení kopírováním.
 21. Rozdělení rotačních součástí do souborů. Výroba hřídelů. Základní, druhořadé a přípravné operace.
 22. Výroba vícedrážkových profilů u hřídelů a v nábojích. Frézování drážek pro pero.
 23. Výroba závitů. Porovnání metod z hlediska rozměrů a velikosti dávky.
 24. Výroba čelních ozubených kol, základní a druhořadé operace. Výroba vnějšího a vnitřního tvaru. Výroba ozubení (metody).
 25. Dokončovací operace při výrobě čelních ozubených kol (broušení, ševingování, honování, lapování ozubení). Analýza chyb při výrobě ozubení. Základní parametry nepřesnosti pro výrobní stroj a nástroj.
 26. Kontrola čelních ozubených kol. Základní metody měření. Vyhodnocení odvalovacího diagramu dvoubokého odvalu. Součtová úchylka roztečí. Měření tloušťky zubu. Úchylka evolventy (chyba profilu).
 27. Třídění součástí, metodika třídění součástek všeobecného použití, profesní třídníky. Technologická standardizace.
 28. Typizace technologických postupů. Typová návodka. Normalizovaný postup. Komplexní technologická standardizace.
 29. Skupinová technologie, podstata a význam. Skupinová technologie operační, hnízdová a linková. Projektování standardních technologických míst (pracovišť).
 30. Výrobnost stroje a její výpočet. Vliv časových složek a materiálu nástroje na její využití.
 31. Ekonomické hodnocení variant technologických postupů. Kritické výrobní množství (bod zvratu) a kritická výrobní dávka. Multikriteriální rozhodování (využití RA).
 32. Součásti typu čepů a pouzder. Jejich výroba z hlediska sériovosti.
 33. Obrábění rovinných a skříňových součástí. Výrobní zařízení, profese, základní a druhořadé operace. Možnosti mechanizace a automatizace výroby.
 34. Základy technologického projektování montážního procesu. Třídění montážních celků a montážních prací. Montážní schéma a montážní postup. Montážní linky, analýza spotřeby času a jejich vyvážení.
 35. Metody vzájemné vyměnitelnosti součástí.
 36. Intenzívní a extenzívní využití výrobního zařízení.

Osnova přednášek

 1. Etapy a fáze technologického projektování. P-Q diagramy a jejich význam. Operace jednoduché a složené. Stupeň koncentrace. Význam ukazatelů a třídění spotřeby času.
 2. Volba polotovaru pro výrobu součástí. Metody výroby. Spotřeba materiálu a jeho vužití. Řezné a nástřihové plány. Náklady.
 3. Přídavky na obrábění a metody jejich určování. Technologičnost konstrukce.
 4. Základny. Druhy. Technologická základna. Přepočet rozměrových řetězců.
 5. Přesnost výroby. Stanovení tolerancí a chyb. Pravděpodobnost dodržení rozměrů.
 6. Volba strojů a nářadí z technického a ekonomického hlediska.
 7. Hodnocení variant technologického postupu. Respektování časové struktury a nákladů.
 8. Kritická dávka a množství. Využití RA.
 9. Rozbory součástkové základny. Třídění a klasifikační soustavy.
 10. Využití PC při automatickém sestavování technologických postupů. Systém ASEPO a SYSKLASS.
 11. Technologické charakteristiky. Typová a skupinová technologie. Komplexní technologická standardizace. Standardní technologická místa. Podmínky pro NC stroje.
 12. Optimální výrobnost strojů. Optimální technologie výroby nejvýznamnějších součástkových souborů (součásti typu hřídelů, ozubená kola).
 13. Metodika projektování interních montáží.

Osnova cvičení

 1. Rozbor technologičnosti konstrukce.
 2. Návrh optimální technologie výroby zadané součásti.
 3. Návrh druhu, rozměrů a způsobu výroby polotovaru, určení přídavků na obrábění, normální spotřeby materiálu a stupně využití materiálu.
 4. Návrh počtu a pořadí technologických i kontrolních operací. Návrh druhu a velikosti strojů a zařízení pro výrobu.
 5. Návrh nářadí (normální a speciální).
 6. Technologické a technicko-ekonomické podmínky jednotlivých operací a úseků (spotřeba času, strojní časy a časy práce, časy jednotkové a dávkové).

Rozsah a obsahové zaměření individuálních stud. prací a způsob kontroly

semestrální práce, zahrnující technologický projekt formou výrobního postupu s využitím výpočetní techniky (systému ASEPO) s hrubým návrhem logistických souvislostí souhrnného postupu k projektování standardních technologických míst.

Zadání

Podklady

Literatura

Doporučená literatura


Datum vytvoření: 19.06.2018, 22:19:30